Fizetőeszközök
Pénznem: Forint | Euró

Felhasználási feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

Ez a megállapodás tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak a Tudasvetel.hu internetes kereskedelmi piactér használata során. Regisztrációjával Ön szerződést köt a DFT-Hungária Kft.-vel, amellyel Ön elfogadja a DFT-Hungária Kft. szabályzatát a www.tudasvetel.hu használatára vonatkozóan. A DFT-Hungária Kft fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A szolgáltató adatai:
Név: DFT-Hungária Oktatási, Könyvkiadó, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Kft.
Rövid név: DFT-Hungária Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½. em.
Telephely: 1052 Budapest, Semmelweis utca 25.
Telefonszám: (1) 266-7601
E-mail cím: info@tudasvetel.hu
Adószám: 12674532-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-877391
Képviseletre jogosult: Dr. Csikesz Tamás, Pablényi Attila

1. Taggá válás, regisztrálás
A www.tudasvetel.hu oldalon bárki taggá válhat, aki regisztrál. A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A DFT-Hungária, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

2. Díjak és számlázás
- Díjköteles szolgáltatások: A DFT-Hungária Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa működtetett Tudásvétel egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. A díjak a Tudásvétel oldalon történő tranzakciókhoz kapcsolódnak:
- egy dokumentum ingyenessé tétele: egyszeri 10 000 Ft-os díj ellenében lehetséges.
- dokumentumok megvásárlása: a feltöltő által megadott díj ellenében lehetséges.
A DFT-Hungária Kft. az aktuálisan közölt táblázat díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban kötelessége tájékoztatni felhasználóit legalább 15 naptári nappal a díjváltozás életbe lépését megelőzően.

A DFT-Hungária Kft. és a felhasználó között megoszlik a díjak összege. A megoszlás alapja a fizetési mód. SMS-ben történő kifizetés esetén a felhasználóé a díj 20%-a, bankkártyás fizetés esetén a díj 40%-a. A felhasználónak járó díjakat a minimumösszeg elérése után fizetheti ki DFT-Hungária Kft. A minimumösszeg 5000 Ft. A kifizetést a felhasználónak kell kezdeményeznie, ellenkező esetben az egyenlege tovább növekszik a befolyt díjakkal.

A Tudásvétel online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, egy virtuális számlát vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a sikeres eladások után befolyt összegeket. A felhasználónak való kifizetés csak banki átutalással történhet. Céges felhasználó esetén számla ellenében, egyéni felhasználó esetében megbízási díjként történik a kifizetés.
A Tudásvétel oldalon fizikai termékek eladása nem történik, ezért nem értelmezhető szállítási költség, csomagolási díj.

A felek esetleges jogvita esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

3. Felhasználói kötelezettségek
Termék feltöltése, eladás
1. A Tudásvétel oldalra csak regisztrált felhasználó tölthet fel dokumentumot.
2. A dokumentumot feltöltő felhasználó köteles az információs lapon az általa feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait megadni.
3. A felhasználó felel a dokumentum szerzői jogaiért. Amennyiben jogos reklamálás érkezik a dokumentumra, Dft-Hungária Kft. eltávolíthatja azt.
4. A Tudásvétel felhasználói visszajelzést adhatnak a letöltött tartalmakról. A visszajelzés önkéntes, de a visszajelző annak valóságtartalmáért felelősséget vállal.
5. Tilos feltölteni
- közbiztonságra veszélyes eszközök leírásait, készítési módjait,
- öncélúan szexuális tartalmakat,
- gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmakat,
- mások vallási, lelkiismereti érzéseit sértő tartalmakat.
A DFt-Hungária Kft. fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy dokumentum törlésére amennyiben az ellenkezik a Tudásvétel megfelelő használatával!

4. Adatvédelem

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 -         1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
-         2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
A Tudásvétel látogatása során a szerver rögzíti a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A regisztrált felhasználókról nyilvántartott adatok: felhasználónév, valódi név, e-mail cím, feltöltő esetében bankszámlaszám, egyenlegre vonatkozó adatok.
A Dft-Hungária Kft. biztosítja az adatok titkosságát, sértetlenségét, a regisztrált felhasználók adatait harmadik félnek nem adja át.

5. Elállás joga
A felhasználót megilleti az elállás joga: a vásárlástól számított 8 napon belül a felhasználó elállhat szándékától. Ekkor e-mailben kell jeleznie szándékát és a szolgáltató 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget.

6. Bejelentés és panasztétel
A Tudásvétel oldal működésével és az oldalon történő vásárlással kapcsolatos észrevételeket, bejelentéseket és panaszokat a DFT-Hungária Kft, mint üzemeltető az alábbi módokon fogadja:

- Személyesen ügyfélszolgálatán munkanapokon 9.00 - 17.00 óra között, melynek címe: 1052 Budapest, Semmelweis u. 25.
- Telefonon munkanapokon 9.00 - 17.00 óra között: (1) 266-7601
- E-mailen: info@tudasvetel.hu
- Levélben: 1052 Budapest, Semmelweis u. 25.

Panaszkezelés
A személyesen vagy telefonon bejelentett szóbeli panaszt az üzemeltető azonnal megvizsgálja. Ha a panasztevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát
- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panasztevőnek,
- telefonon közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a panaszra annak beérkezését követően harminc napon belül adott érdemi írásos válasszal együtt megküldi.
Az írásbeli panaszt az üzemeltető a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és válaszát írásban megküldi a panasztevő részére. A válasz megküldése a panasztevő igénye szerint postai úton vagy elektronikus levélben (e-mailen) történik.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, vagy a panaszkezelés módjával a panasztevő nem elégedett, lehetősége van fogyasztóvédelmi hatósági eljárást kezdeményezni vagy békéltető testület közreműködésével rendezni a vitát.
A fogyasztóvédelmi hatósági eljárás a a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeinél kezdeményezhető. A fogyasztó a lakóhelye szerinti vagy a DFT-Hungária Kft. székhelye szerinti fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat. Bővebb információ: http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/panaszintezes
A DFT-Hungária Kft. székhelye szerinti kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
A békéltető tesületek feladata, hogy bírósági eljáráson kívül rendezzék a felmerült vitát. A békéltető eljárást alapesetben a panasszal élő fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testületnél kell kezdeményezni. Belföldi lakóhely és tartózkodás hely hiányában - vagy a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az üzemeltető székhelye szerinti békéltető testülethez lehet fordulni.
A DFT-Hungária Kft. székhelye szerinti békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Új Magyarország
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Folyamatgazda
DFT Hungária Kft.
RSS
RSS
Akadálymentes változat